Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν βασικούς μοχλούς καινοτομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Σχεδόν το 90% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ απαιτεί τουλάχιστον κάποιο βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, συνεπώς ο ψηφιακός γραμματισμός συνδέεται όλο και περισσότερο με τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Ο ψηφιακός γραμματισμός δεν αφορά μόνο την εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα.

Παρά τη σημαντική αύξηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων από τους ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και προσόντων, εν τούτοις παρατηρείται ένα χαμηλό επίπεδο συνειδητοποίησης και κατανόησης των ευρύτερων επιπτώσεων που μπορεί να έχει η ηλεκτρονική τους δραστηριότητα στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.Είναι αυτονόητο ότι οι ενήλικοι με χαμηλή ειδίκευση άνω των 45, πρέπει να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητές ώστε να επιτύχουν μια πιο αποτελεσματική χρήση των κοινωνικών δικτύων και κατ’ επέκταση να έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι στόχοι του MedLit45 +:

  • άνεργοι χαμηλής ειδίκευσης / χαμηλών προσόντων 45 ετών και άνω στη Ελλάδα, την Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία
  • σύμβουλοί επαγγελματικής κατάρτισης / σταδιοδρομίας ή / και αρμόδιες αρχές, οργανώσεις και εταιρείες που απευθύνονται σε ανειδίκευτους / χαμηλής ειδίκευσης άνεργους

Οι κύριοι στόχοι του έργου:

  • Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανειδίκευτων / χαμηλής ειδίκευσης ανέργων 45 ετών και άνω, μέσω καινοτόμων εργαλείων, έτσι ώστε να μπορούν να οικοδομήσουν μια ισχυρή ηλεκτρονική επαγγελματική ταυτότητα και να ενισχύσουν την πρόσβασή τους στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική και οικονομική τους ένταξη
  • Ενίσχυση της γνώσης των συμβούλων επαγγελματικής κατάρτισης και των σχετικών οργανισμών και εταιρειών που εργάζονται με ανειδίκευτους / χαμηλής ειδίκευσης ανέργους ώστε να αποκτήσουν μια νέα προσέγγιση και να δημιουργήσουν εργαλεία υποστήριξης και αλληλεπίδρασης με τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους μέσω των κοινωνικών δικτύων

Η προστιθέμενη αξία του έργου σε επίπεδο ΕΕ είναι ότι θα συμβάλει στη δημιουργία και τη διάδοση ενός κοινού (και εύκολα προσαρμόσιμου και μεταβιβάσιμου) πλαισίου και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία θα απαντά στην πρόκληση της ΕΕ για ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού όλων των πολιτών (και μάλιστα από τη στιγμή που η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία συγκαταλέγονται στις χώρες με τα χαμηλότερα επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων, ιδίως των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση).

Θα συμβάλει επίσης στην περαιτέρω εφαρμογή της ατζέντας για τις νέες δεξιότητες για την Ευρώπη (New Skills Agenda for Europe).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων